Tworzysz nowy wniosek: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika (OC Rolnika) Towarzystwo Ubezpieczeniowe


Przedstawiony wniosek, propozycja transakcji oraz oferta cenowa mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika (OC Rolnika)
Towarzystwo Ubezpieczeniowe

  Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników. Celem powyższego opracowania jest przybliżenie tego ubezpieczenia i przedstawienie zagadnień z nim związanych w ogólnych zarysach.  Dlatego też, jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany temat zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania w odniesieniu do powyższego ubezpieczenia.  

  Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, choć chroni ono także samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Warto pamiętać, posiadania polisy rolnik nadal jest odpowiedzialny za szkodę i poszkodowany ma wybór, do kogo kieruje swe roszczenia. Niezależnie od istnienia ustawowego obowiązku zawarcia tego ubezpieczenia, dla samego rolnika posiadanie tego ubezpieczenia jest bardzo przydatne. Nie można bowiem wykluczyć, iż -  szczególnie w przypadku dużej szkody - rolnik nie byłby w stanie sam  pokryć doznanych przez poszkodowanego strat.

  Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania. W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują karę w wysokości jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku. Aby zapewnić nieprzerwaną ochronę ubezpieczeniową ustawodawca przewidział tzw. klauzulę prolongacyjną. Polega ona na tym, że po zakończeniu okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, następuje zawarcie kolejnej umowy na następne 12 miesięcy. Pamiętać trzeba, iż wznowienie umowy następuje wyłącznie wówczas, gdy składka   za poprzedni okres ubezpieczenia była w całości opłacona. Jeśli należność za poprzednie ubezpieczenie w ogóle nie będzie uregulowana lub uregulowana tylko częściowo (np. nie zostanie zapłacona któraś z rat składki, lub zostanie zapłacona lecz w niepełnej wysokości), umowa nie ulegnie wznowieniu, co dla rolnika oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej i konieczność opłacenia kary z tego tytułu. Wznowienie umowy nie następuje także wówczas, gdy zostanie ogłoszona upadłość zakładu ubezpieczeń lub zarządzona jego likwidacja.

  Generalnie, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy i zapłacenia składki lub jej pierwszej raty - jeśli zakład ubezpieczeń wskaże inny termin zapłacenia składki, ochrona istnieje od dnia zawarcia umowy. W przypadku opłacania składki w ratach, niezapłacenie w trakcie trwania umowy jednej z rat nie powoduje automatycznego ustania ochrony ubezpieczeniowej - rolnik ochronę posiada lecz staje się dłużnikiem zakładu ubezpieczeń i jest zobowiązany składkę opłacić. Niezapłacenie raty składki powoduje jedynie to, że umowa ubezpieczenia nie wznowi się na następny rok.

  Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca pomoc sąsiedzką. Jeśli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie trzeciej np. turyście, listonoszowi czy kierowcy przejeżdżającego właśnie samochodu, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno za szkodę będącą wynikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci zadośćuczynienie czy zwróci koszty leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. np. za zniszczoną odzież, czy samochód.

  Nazwa pliku Opis